ИНТЕКСТ ЕООД успешно изпълнява проект за повишаване на ефективността на използването на ресурсите при производството на продукти за изработка на врати от дърво

09/12/2019, 09:28:06
Оценка 5 от общо 2 гласа
09/12/2019
ИНТЕКСТ ЕООД успешно изпълнява проект за повишаване на ефективността на използването на ресурсите при производството на продукти за изработка на врати от дърво

"ИНТЕКСТ" ЕООД УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВРАТИ ОТ ДЪРВО

"ИНТЕКСТ" ЕООД успешно изпълнява проект за повишаване на ефективността на използването на ресурсите при производството на продукти, влагани в изработката на врати от дърво. Проектът е финансиран по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, бюджетът му е 2 403 936.0 лв., от които 1 226 341.92 са привлечените средства по линия на Европейският фонд за регионално развитие, 216 413.28 лв. – от държавния бюджет и собствени средства на бенефициента ИНТЕКСТ ЕООД в размер на 961 180.80 лв.

Общата цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на "ИНТЕКС" ЕООД чрез прилагане в производствената дейност на дружеството на иновативно технологично решение, пилотно за България, за производство на крило за врата.

Специфичните цели на проектното предложение са:

1. Изпълнени мерки за ресурсна ефективност, съгласно препоръки от извършен одит за ресурсна ефективност.
2. Изграждане на ресурсно ефективен модел на производство с умисъл за околната среда.
3. Намаляване на количествата използвани суровини, спомагателни материали и съдържащите се в тях ОХВ и предотвратяване на образуваните отпадъци.
4. Повишена конкурентоспособност и постигнат устойчив растеж на дружеството.

Към момента е приключил процесът по внедряването на технологично решение – Автоматизирана линия за пресоване на врати, което представлява производствена иновация, чрез използването на технологичния метод "пресоване" в комбинация със софтуер за електронно управление на автоматичната линия за пресоване.

Осъществяването на проекта допринася за повишаване на конкурентоспособността на предприятието чрез намаляване на себестойността на продукцията в предприятието, а също така влияе положително и върху процеса по опазването на околната среда, тъй като е свързана с намаляване на влаганите в производството на кандидата суровини и спомагателни материали и съдържащи се в тях опасни химични вещества, както и с редуциране на изпусканите в атмосферата вредни емисии в резултат на производствената дейност на предприятието.

Очакваните резултати от проекта са следните:

1. Внедрена автоматизирана пресоваща технология, въвеждана за първи път в България - 1 бр.
2. Реализирани мерки за ресурсна ефективност за намаляване количествата суровини и отпадъци, включително и опасни химични вещества.
3. Проведени 2 бр. събития за мултиплициране на резултатите от проекта.
4. Публикации в традиционни и дигитални медии - 3 бр. за мултиплициране на резултатите от проекта.
5. Намаляване себестойността на продукцията в предприятието и повишаване на конкурентоспособността му.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-3.004-0169-C01 „Повишаване ефективността на използване на ресурсите в "Интекст" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИНТЕКСТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


ИНТЕКСТ ЕООД УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ ПР