Какво представляват опасните отпадъци и как се събират?

19/06/2023, 20:08:24
Оценка 5 от общо 2 гласа
19/06/2023
Какво представляват опасните отпадъци и как се събират?

Човекът произвежда различни видове боклук. Някои от тях са опасни отпадъци. Именно те, ако се съхраняват неправилно, могат да замърсят околната среда, подземните води и почвата. Какво е опасен отпадък? 

Всеки ден в света се произвеждат хиляди тонове отпадъци. Боклукът се генерира както в ежедневието, така и в производството. Отпадъците се разделят на:

 •         Битови (смесени, биологични отпадъци, пластмаса, хартия - значителна част от тях могат да бъдат рециклирани в процеса на рециклиране );
 •         Големи (мебели, строителни материали, скрап и др. - много от тях се използват повторно, т. е. са  рециклируеми);
 •         токсични (опасни) отпадъци

Опасните отпадъци са специален вид боклук, който по своя състав или свойства застрашава както хората, така и цели екосистеми. Опасните отпадъци не могат да се изхвърлят по обичайния начин, в кофа за боклук. Нещо повече - законът забранява незаконното им съхранение и транспортиране. Нарушаването на правилата и излагането на хората и околната среда на потенциален риск от замърсяване на водата, въздуха или почвата може да се накаже дори със затвор!

Какви са свойствата на опасните отпадъци?

В Приложение III към Регламент (ЕС) № 1357/2014 на ЕК подробно са описани видовете и свойствата на опасните отпадъци. Тази група включва следните вещества:

 1.      Експлозиви - например пиротехнически и самоактивни отпадъци, които могат да отделят токсични запалими газове;
 2.      Окислители - т.е. тези, които ускоряват спонтанното запалване на други запалими вещества;
 3.      Запалими  - течни, газообразни и твърди отпадъци, които бързо се нагряват или изгарят;
 4.      Дразнители - причиняват увреждане на зрението или дразнят кожата;
 5.      Токсични - причиняват задушаване, задух;
 6.      Силно токсични - причиняват хранително или респираторно отравяне;
 7.      Канцерогенни – причиняват ракови заболявания;
 8.      Каустик - разрушават кожната тъкан;
 9.      Заразни;
 10.      Причиняващи безплодие;
 11.      Мутагенни - допринасят за мутацията на плодове и клетки на тялото;
 12.      Отделящи токсични газове;
 13.      Сенсибилизиращи;
 14.      Екотоксични - застрашават поне един елемент от природната среда;
 15.      С отложено вредно въздействие - причиняват вреда след определен период на съхранение.

Какъв вид отпадъци се класифицират като опасни?

Черният списък на отпадъците, които не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, включва (наред с други) използвани:

 •         батерии;
 •         акумулатори;
 •         химикали, силни почистващи препарати (белина, препарати за почистване на тръби), отрови;
 •         автомобилни масла;
 •         остатъци от лекарства;
 •         тонери за принтери.

В българското и международното право отпадъците от електрическо и електронно оборудване също се считат за опасни отпадъци, например: използвани електрически инструменти, потребителска електроника и домакински уреди, компютри, телефони и др.

Отпадъци, особено опасни за околната среда

 

Някои от най-токсичните вещества, които застрашават живота на Земята, са различни видове промишлени, болнични и строителни отпадъци. Те включват химически смеси, силно токсични масла и опасни отпадъци - примери за този вид отпадъци са:

 

 • медицински и ветеринарни отпадъци (превързочни материали, инструменти за еднократна употреба, опаковки от лекарства, памперси, химикали, кърпички);

 

 • промишлени и производствени отпадъци (отработени масла и технически течности, горива и смазочни материали, багрила, смоли, лакове, бои).

Гореспоменатите отпадъци са сред най-опасните, защото тяхното неподходящо или незаконно съхранение може да има катастрофални последици. Изтичането или отделянето на този вид токсини обикновено причинява дълготрайно замърсяване на околната среда, както и отравяне и заболяване при хора и животни.

Събиране на опасни отпадъци

 

България е член на ЕС и като такава е задължена да съблюдава нормативите на европейското законодателство по управлението на опасните отпадъци на и извън своята територия.

Според наредбата за управление на отпадъците,право да събират, транспортират и рециклират опасни отпадъци имат единствено лицензирани фирми, които разполагат с необходимия транспорт и специални помещения за събиране на опасни отпадъци, както и извозване и съхранение.

Опасните отпадъци трябва да бъдат обезвредени и преработени така, че да се запазят свойствата им, полезни за последващо производство и упротреба.

Необходимо е още в домакинството опасните отпадъци да бъдат таргетирани по видове и степен на опасност  и предавани в събирателни пунктове за временно съхранение на отпадъците.

Разбира се, не всеки свободен парцел или склад може да бъде превърнат в пункт за опасни отпадъци.  Те трябва предварително да бъдат пригодени  и приведени в съответствие с изискванията  на българското и европейсткото законодателство за управление на опасните отпадъци.


Човекът произвежда различни видове боклук. Някои от тях са опасни отпадъци. Именно те, ако